Panda eating a bamboo shoot, Chongqing Zoo, Chongqing, China (© Getty Images)

https://peapix.com/bing/12507

Related Bing Images